PRML - Chap 1: Probability Theory

Ví dụ

Có 2 hộp: Đỏ, Lam
Có 2 loại quả: Táo(màu lá), Cam(màu cam)

figure 1.9.png

Chọn 1 hộp bất kỳ rồi bốc 1 quả bất kỳ trong hộp đó

figure 1.9.png


Biến ngẫu nhiên (Random variable)

B: hộp, có thể nhận 1 trong 2 giá trị r(đỏ), b (lam) F: quả, có thể nhận 1 trong 2 giá trị a(táo), o (cam)

figure 1.9.png


Ký hiệu xác suất

Giả sử xác xuất chọn hộp đỏ trong 2 hộp là 4/10

$$ p(B=r) = 4/10 \\
p(B=b) = 6/10
$$


Conditional probability

p(Y|X): the probability of Y given X

Ví dụ: Biết rằng ta đã bốc được hộp đỏ. Hỏi xác suất bốc được quả táo trong đó là bao nhiêu?

$$ p(F=a|B=r) = 2/8
$$

figure 1.9.png


Joint probability

p(X,Y): the probability of X and Y

Là xác suất xảy ra cả 2 sự kiện cùng 1 lúc
Ví dụ: xác suất chọn quả táo và quả táo đó ở hộp đỏ là bao nhiêu?

$$ \begin{align} p(B=r,F=a) &= p(F=a|B=r) \times p(B=r) \\
&= \frac{2}{8} \times \frac{4}{10} \\ &= \frac{1}{10} \end{align} $$

figure 1.9.png


Marginal probability

$$ \begin{align} p(B=r) & = p(B=r,F=a) + p(B=r,F=o) \\
& = \frac{1}{10} + \frac{3}{10} & = \frac{4}{10} \end{align} $$


The Rules of Probability

X,Y: random variables
Sum rule:

$$ p(X) = \sum_Y p(X,Y)
$$

Product rule:

$$ p(X,Y) = p(Y|X)p(X)
$$


Chú ý

Tổng tất cả các xác suất phải bằng 1

$$ \sum_X p(X)= 1 $$


Bayes' theorem

$$ p(Y|X) = \frac{p(X|Y)p(Y)}{p(X)}
$$

p(Y): prior probability P(Y|X): posterior probability


fig 1.11.png


Probability densities

 • Xác suất trong khoảng $(x, x+\delta x$) với $\delta x \rightarrow 0$ là $p(x)\delta x$.
 • Xác suất trong khoảng $(a, b$) là

$$ p(x\in (a,b)) = \int_a^b p(x)\mathrm{d}x
$$


fig 1.12.png


Tính chất

$$ \begin{align} p(x) & \ge 0 \\
\int_{-\infty}^{\infty} p(x)\mathrm{d}x & = 1 \end{align} $$


Cumulative distribution function

Xác suất để x nằm trong khoảng $(-\infty,z)$:

$$ P(z) = \int_{-\infty}^{z} p(x)\mathrm{d}x
$$


Sum and product rules

$$ \begin{align} p(x) &= \int p(x,y)\mathrm{d}y \\
p(x,y) &= p(y|x)p(x)
\end{align} $$


Expectations (Kỳ vọng)

Giá trị kỳ vọng của hàm $f(x)$

 • Biến rời rạc

$$ \mathbb{E}[f] = \sum_x p(x)f(x) $$

 • Biến liên tục

$$ \mathbb{E}[f] = \int_x p(x)f(x)\mathrm{d}x $$


Mở rộng

 • Kỳ vọng hàm nhiều biến: cần chỉ rõ là kỳ vọng theo biến nào

$$ \mathbb{E}_x[f(x,y)] $$

 • Conditional expectation

$$ \mathbb{E}_ x[f|y] = \sum_x p(x|y)f(x) $$


Variance (Phương sai)

$$ \begin{align} \mathrm{var}[f] & = \mathbb{E}\big[\big(f(x) - \mathbb{E}[f(x)]\big)^2\big] \\ & = \mathbb{E}[f(x)^2] - \mathbb{E}[f(x)]^2 \end{align} $$

 • Đặc biệt:

$$ \mathrm{var}[x] = \mathbb{E}[x^2] - \mathbb{E}[x]^2 $$


Covariance

Covariance giữa 2 biến x,y là 1 ma trận:

$$ \begin{align} \mathrm{cov}[x,y] &= \mathbb{E}_ {x,y}\big[{x-\mathbb{E}[x]}{y-\mathbb{E}[y]}\big] \\ &= \mathbb{E}_ {x,y}[xy] -\mathbb{E}[x]\mathbb{E}[y] \end{align} $$

Trường hợp biến ngẫu nhiên nhiều chiều:

$$ \begin{align} \mathrm{cov}[\mathbf{x},\mathbf{y}] &= \mathbb{E}_ {\mathbf{x},\mathbf{y}}\big[{\mathbf{x}-\mathbb{E}[\mathbf{x}]}{\mathbf{y}^T-\mathbb{E}[\mathbf{y}^T]}\big] \\ &= \mathbb{E}_ {\mathbf{x},\mathbf{y}}[\mathbf{x}\mathbf{y}^T] -\mathbb{E}[\mathbf{x}]\mathbb{E}[\mathbf{y}^T] \end{align} $$


Baysian probabilities

Quay trở lại với bài toán curve fitting.

 • Observed data $ \mathcal{D} = {t_ 1,\ldots,t_ N} $
 • Parameters $\mathbf{w}$

Frequentist perspective

 • $\mathbf{w}$ là cố định (chỉ tồn tại 1)
 • Likelihood: $p(\mathcal{D}|\mathbf{w})$
  • có parameters $\mathbf{w}$, xác suất để sinh ra data $\mathcal{D}$
 • Maximum likelihood:
  • tìm $\mathbf{w}$ để $p(\mathcal{D}|\mathbf{w})$ là lớn nhất

Bayes perspective

$\mathbf{w}$ không cố định nên cũng có thể coi là 1 biến ngẫu nhiên với xác suất là $p(\mathbf{w})$

Theo định lý Bayes:

$$ p(\mathbf{w}|\mathcal{D}) = \frac{p(\mathcal{D}|\mathbf{w})p(\mathbf{w})}{p(\mathcal{D})}
$$

Thay vì chỉ tìm max của likelihood thì cần phải tìm max của posterior $p(\mathbf{w}|\mathcal{D})$